Η FIEC:

•  Αντιπροσωπεύει σε ευρωπαïκό επίπεδο τις εργοληπτικές επιχειρήσεις - μέλη των οργανώσεων - μελών της ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, είτε αυτές είναι ατομικές, είτε μικρομεσαίες, είτε  επιχειρήσεις κολοσσοί, ανεξάρτητα από το είδος των έργων (οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικής μηχανικής ) που εκτελούν και ανεξάρτητα από την ιδιότητα τους (είτε σαν κυρίως εργολάβοι είτε σαν υπεργολάβοι) στην εκάστοτε Σύμβαση

•  Με την Ανακοίνωση της Ευρωπαïκής Επιτροπής COM (93) 600 –14/12/1993, αναγνωρίστηκε ως ο κύριος συνομιλητής της Eπιτροπής, ο «κλαδικός κοινωνικός εταίρος» ("sectoral social partner") στον Ευρωπαïκό Κοινωνικό Διάλογο, εκ μέρους ολόκληρης της ευρωπαïκής κατασκευαστικής  βιομηχανίας

•  Συμμετέχει στην Ευρωπαïκή Επιτροπή Προτύπων (CEN), στο Ευρωπαïκό Συμβούλιο Έρευνας, Ανάπτυξης & Εκσυγχρονισμού (ECCREDI), στο Ευρωπαïκό Δίκτυο Πληροφόρησης (Euro-Info-Centre network) και στα Ευρωπαïκά Fora Κατασκευών και Υπηρεσιών (ECF και ESF)

• Συνεργάζεται πάνω σε συνεχή βάση με τη Διεθνή Οργάνωση Ευρωπαίων Εργοληπτών (EUROPEAN INTERNATIONAL CONTRACTORS –EIC)

•  Ασχολείται και παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση στις Ομοσπονδίες μέλη της σχετικά με οικονομικά, κοινωνικά, νομικά και τεχνικά θέματα που αφορούν το τομέα των κατασκευών όπως το "σύνδρομο των αφύσικα χαμηλών τιμών", ο αθέμιτος ανταγωνισμός, τα κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή εργοληπτών σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, η ανάγκη μείωσης των φορολογικών συντελεστών στον τομέα των κατασκευών, το θέμα της περιβαλλοντικής ευθύνης του εργολήπτη, η αδήλωτη εργασία, τα θέματα ασφάλειας και υγείας, επιδόματα και συντάξεις κ.α. Τα θέματα αυτά απασχόλησαν και απασχολούν ειδικές ομάδες ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, τα πορίσματα των οποίων, είτε υιοθετήθηκαν αυτούσια από τα κοινοτικά νομοθετικά όργανα, είτε αποτέλεσαν την βάση για την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής με μακροπρόθεσμο στόχο την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος σε ευρωπαικό επίπεδο.