Η Διοικητική δομή της FIEC έχει ως εξής:

 

- 4 Διοικητικά Όργανα: η Γενική Συνέλευση (General Assembly), το Συμβούλιο Προέδρων των Οργανώσεων – Μελών της (Council), η Διοικούσα Επιτροπή (Steering Committee) και o Πρόεδρος (F.I.E.C. President)


- 3 Μόνιμες Επιτροπές Εργασίας:
 η Οικονομική και Νομική (ECONOMIC AND LEGAL COMMISSION – ECO/LEG), η Κοινωνική (SOCIAL COMMISSION - SOC) και η Τεχνική (TECHNICAL COMMISSION – TEC)


- 8 Μόνιμες Υπεπιτροπές
των πιο πάνω Επιτροπών Εργασίας:ECO/JURI, ECO/DEV, SOC1, SOC2, SOC3, TEC1, TEC2 και TEC3

- 4 Προσωρινές Ομάδες Εργασίας (TEMPORARY WORKING GROUPS) και


- 8μελή Ομάδα Εμμίσθων Λειτουργών
, που αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή (Director General), 3 Λειτουργούς (Rapporteurs) που ευθύνονται για το συντονισμό και το έργο των 3 Μονίμων Επιτροπών Εργασίας και αναφέρονται σχετικά (με έκθεση τους) στο Συμβούλιο ανά τετράμηνο, 1 Λειτουργό (Documentalist) που ευθύνεται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και αλληλογραφία και 3 Γραμματειακούς Λειτουργούς (Secretariat), με γραμματειακά και λογιστικά καθήκοντα, οι οποίοι ευθύνονται για την ομαλή  επικοινωνία, τόσο μεταξύ των οργάνων της F.I.E.C.(εσωτερική επικοινωνία), όσο και μεταξύ οργάνων και οργανώσεων - μελών της (εξωτερική επικοινωνία).