Δείκτης Κατασκευαστικής Βιομηχανίας KNAUF - SAKRET  


KNAUF LOGO banner  Δείτε τα Τελευταία Αποτελέσματα:  DOWNLOAD 128    SAKRET LOGO small

                                    Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016

 

Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), αφότου έχει συμβληθεί με την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών RAI Consultants, υλοποιεί το έργο για τη δημιουργία Δείκτη της πορείας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η μέτρηση της ανάπτυξης του τομέα της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο, αλλά και η καταγραφή του βαθμού στον οποίο η Βιομηχανία επηρεάζεται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες (όπως για παράδειγμα η πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση).

Στο πλαίσιο του πιο πάνω έργου, γίνεται συνεχής συλλογή και καταγραφή δεδομένων / στοιχείων που σχετίζονται όχι μόνο με την Κατασκευαστική Βιομηχανία αλλά και με την Οικονομία της Κύπρου γενικότερα. Με την καταγραφή των συγκεκριμένων δεδομένων δίνεται συνεχής ενημέρωση, σε όλους τους άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενους, για την πρόοδο της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται και προβλέπονται τάσεις στην πορεία της.

Το έργο υλοποιείται σε τρεις ξεχωριστές φάσεις ως ακολούθως:


Φάση Α – Δευτερογενής Έρευνα

Σε πρώτη φάση γίνεται συλλογή όλων των σημαντικών δεικτών που ήδη καταγράφονται μέσω διάφορων πηγών και αφορούν την Κατασκευαστική Βιομηχανία, αλλά και την Οικονομία της Κύπρου γενικότερα. Μερικοί από τους σημαντικούς δείκτες που συγκεντρώνονται είναι οι ακόλουθοι:

− Άδειες Οικοδομής
− Πωλήσεις Συμβολαίων ΜΕΔΣΚ
− Πωλήσεις Τσιμέντου
− Απασχόληση και Ανεργία στην Κατασκευαστική Βιομηχανία 
− Κύκλος εργασιών Κατασκευαστικής Βιομηχανίας 
− Συνεισφορά Κατασκευαστικού Τομέα στο Α.Ε.Π. 
− Σχετικά Στοιχεία Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας


Φάση Β – Πρωτογενής Έρευνα

Μέσω της πρωτογενούς έρευνας συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν στα άμεσα σχέδια του κοινού και των επιχειρήσεων για ανέγερση ή αγορά οικίας / κτιρίου καθώς και στις εργασίες των Εργοληπτικών εταιρειών.


Φάση Γ – Αποτελέσματα / Εξαγωγή Συμπερασμάτων / Δημοσιοποίηση

Για τον κάθε ένα από τους πιο πάνω δείκτες (από τις Φάσεις Α+Β) ετοιμάζεται σχεδιάγραμμα στο οποίο φαίνεται η εξέλιξη του χρονικά. Με τον τρόπο αυτό μελετάται κατά πόσο υπήρξαν οποιεσδήποτε ενδείξεις σε σχέση με την οικονομική κρίση και ποιοι είναι οι δείκτες αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να υποδεικνύουν τέτοιου είδους τάσεις. Παράλληλα, με την συνεχή παρακολούθηση αυτών των δεικτών και κατά την διάρκεια καταγραφής των επιπρόσθετων πληροφοριών, επιχειρείται η πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων και εξελίξεων της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας.

Τα αποτελέσματα του πιο πάνω έργου δημοσιοποιούνται στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο) όπως και σε εξειδικευμένα έντυπα του κλάδου.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου πιστεύει ακράδαντα ότι ο Δείκτης Κατασκευαστικής Βιομηχανίας θα καταστεί ένα σημαντικότατο και ταυτόχρονα πρωτοποριακό (σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο) εργαλείο του οποίου η αξιοποίηση θα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες, δεδομένα και ενδείξεις σε κάθε ενδιαφερόμενο.


Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., ως ένδειξη εκτίμησης, αποφάσισε όπως δοθεί στο Δείκτη Κατασκευαστικής Βιομηχανίας το όνομα των Χορηγών KNAUFSAKRET ZEIPEKKIS.