Κατασκευών

 

* Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμοί του 2012

 

Απόβλητα απο Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)

* Περι Αποβλήτων Νόμος του 2011 (Ν 185(Ι)/2011)

*Περι Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2011(Κ.Δ.Π. 159/2011)

* Περι Αποβλήτων(Διαχερίση Αποβλήτων απο Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις)(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013 (Κ.Δ.Π. 220/2013)

 

Ο περί Οδών και Οικοδομών Νόμος

* Ρύθμιση Οδών και Οικοδομών DOWNLOAD 128                                     

 

Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Κανονισμοί

* Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμοί- ΚΔΠ55/90 DOWNLOAD 128

* Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμοί ΚΔΠ119/2005 DOWNLOAD 128

* Πίνακας (Κανονισμός 3) Διακωμάτων σε Ευρω DOWNLOAD 128

* Διαδικασία Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στο πλαίσιο εκπόνησης ή τροποποίησης Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής  DOWNLOAD 128