2012

"Προκλήσεις και  Προοπτικές της Οικοδομικής Βιομηχανίας εν μέσω Οικονομικής Κρίσης" -Σειρά Σεμιναρίων από το Frederick University

Ο Κατασκευαστικός Τομέας στην Κύπρο  / Παρουσίαση Ν. Κελεπέσιη, Γενικού Διευθυντή Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. – 01/11/2012

 

Σύντομη Περιγραφή

 

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες εξελίξεις στον Κατασκευαστικό Τομέα κατά το 2011-12 από οικονομικής και στατιστικής άποψης. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) της Κύπρου το 2011 υπολογίζεται σε 15.1 δις. Ευρώ σε σταθερές τιμές (2005 βάση) ενώ η συνεισφορά του Κατασκευαστικού τομέα στο Α.Ε.Π. υπολογίζεται σε 1.07 δις. Ευρώ. (7% συνεισφορά στο Α.Ε.Π. της οικονομίας της Κύπρου) ακολουθώντας τα τελευταία 4 χρόνια μια συνεχή φθίνουσα πορεία.

 

Ημερίδα με θέμα: "Μελέτη της αποσάθρωσης των αδρανών με στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του παραγόμενου σκυροδέματος – ΙΠΕ, ΝΕΠΡΟ/0506/10"

 

Στην παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων άλλων επισήμων και εκλεκτών καλεσμένων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009, Ημερίδα με θέμα "Μελέτη της αποσάθρωσης των αδρανών με στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του παραγόμενου σκυροδέματος – ΙΠΕ, ΝΕΠΡΟ/0506/10", στο χώρο της Δημοσιογραφικής Εστίας στη Λευκωσία, όπου παρουσιάστηκαν τα πορίσματα του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο, το οποίο έτυχε έγκρισης και χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας το Δεκέμβριο του 2006, ασχολήθηκε με τη μελέτη της αποσάθρωσης των αδρανών με στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του παραγόμενου σκυροδέματος.

Ανάδοχος φορέας ήταν η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) με συνεργάτες για το ερευνητικό έργο το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος), το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, τα Λατομεία Μοσφιλωτής, η Σκυροθραυστική Εταιρεία ΚΑΟΣ και ο μελετητής κ. Κόκος Κωνσταντίνου. Το συντονισμό του έργου ανέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Νίκος Κελεπέσιης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξήχθει αριθμός δοκιμών χαρακτηρισμού αδρανών ασβεστολιθικής και διαβασικής προέλευσης από διάφορα λατομεία της Κύπρου. Προκειμένου δε να επιτευχθεί μια σωστή και ολοκληρωμένη έρευνα, οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν τόσο στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και στα εργαστήρια των Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Παρουσίαση του Συνοπτικού Οδηγού Χρήσης Κυπριακών Πρότυπων (CYS EN) για αδρανή υλικά έγινε από τον κ. Σάββα Βραχίμη, Ανώτερο Εκτελεστικό Μηχανικό, του Τμήματος Δημοσίων ΈργωνΥπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.
Ακολούθησε παρουσίαση προτύπων δοκιμών ελέγχου ποιότητας αδρανών υλικών – Βιβλιογραφική ανασκόπηση πειραματικών αποτελεσμάτων από την κα. Ρεβέκκα Φούρναρη, Μεταπτυχιακή Συνεργάτη, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων ερευνητικού προγράμματος ΝΕΠΡΟ/0506/10 από τον κ. Χριστόδουλο Χατζηγεωργίου, Γεωλογικό Λειτουργό, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και κ. Ιωάννη Ιωάννου, Λέκτορα, Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τέλος Σύνοψη – Συμπεράσματα παρουσιάστηκαν από τον κ. Μιχάλη Πέτρου, Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Κύπρου.

Από την εν λόγω μελέτη, εξήχθησαν κάποια συμπεράσματα που καταδεικνύουν ότι έγινε μεν η αρχή, αλλά χρειάζεται να γίνουν πολλά στον τομέα της έρευνας για τη διασφάλιση της ποιότητας του σκυροδέματος.

Η ποιότητα των κατασκευών και η αντοχή τους στο χρόνο είναι πρωταρχικής σημασίας για την οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα των αδρανών υλικών. Από τη δεκαετία του 1970 η Κύπρος εφάρμοσε τα κυπριακά πρότυπα (CYS) ελέγχου της ποιότητας των υλικών αυτών, τα οποία ήταν βασισμένα κυρίως στα βρετανικά πρότυπα (BS). Μετά την τουρκική εισβολή και την απώλεια των λατομείων ανακρυσταλλωμένου ασβεστόλιθου στην οροσειρά της Κερύνειας, νέα λατομεία δημιουργήθηκαν στα πυριγενή διαβασικά πετρώματα της οροσειράς του Πενταδακτύλου (10 λατομεία), στους υφαλογενής ασβεστόλιθους (8 λατομεία), και σε ασβεστιτικό ψαμμίτη (3 λατομεία) στην περιφέρεια του Τροόδους.

Ο έλεγχος του συντελεστή αποσάθρωσης στο κυπριακό πρότυπο (CYS) γινόταν με θειικό νάτριο με βάση το πρότυπο ASTM C-88. Μετά το Μάιο του 2004 και την εισαγωγή των ευρωπαϊκών προτύπων CYS EN 12620, CYS EN 13043, CYS EN 13139 και CYS EN 13242, ο έλεγχος του συντελεστή αποσάθρωσης, βάση του προτύπου ΕΝ1367-2, γίνεται με θειικό μαγνήσιο, με αποτελέσμα η ποιότητα των αδρανών να παρουσιάζει τώρα μια τελείως διαφορετική εικόνα. Υλικά που κρίνονταν με το ASTM C-88 εξαιρετικής ποιότητας, με τη νέα μεθοδολογία του ΕΝ1367-2 δεν ικανοποιούν τις πρόνοιες των ευρωπαϊκών προτύπων CYS EN 12620, CYS EN 13043, CYS EN 13139 και CYS EN 13242.

Μέσα από τις μέχρι σήμερα δοκιμές, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΝΕΠΡΟ/0506/10  διαπιστώθηκε ότι:

1. Η μελέτη της αποσάθρωσης των χονδρόκοκκων αδρανών με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1367-2   είναι κατάλληλη και πρέπει να συνεχιστεί.

2. Υπάρχει ερωτηματικό για την καταλληλότητα της μελέτης της αποσάθρωσης των λεπτόκοκκων με το ΕΝ 1367-2 , όμως δεν πρέπει να γίνει κατάργηση της χωρίς αντικατάσταση από κάποια άλλη μέθοδο. Πιθανή υιοθέτηση του prΕΝ 1367-2 με σταθμικό μέσο όρο πρέπει να μελετηθεί, όπως και τα όρια που θα επιλεγούν.

3. Υπάρχει συσχέτιση της αποσάθρωσης των αδρανών και της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Τα προβλήματα της αποσάθρωσης μπορεί να μην εμφανιστούν στις μετρήσεις της αντοχής του σκυροδέματος.Ημερίδα: "Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων"

 

Με μεγάλο ενδιαφέρον από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, πραγματοποιήθηκε από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) στις 5 – 6 Δεκεμβρίου 2008, Ημερίδα με θέμα "Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων", στο Ξενοδοχείο "Hilton" στη Λευκωσία.

Εκτός από τον μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων στην Ημερίδα παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό, οι Υπουργός Οικονομικών κ. Χαρίλαος Σταυράκης, Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ο Διευθυντής Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αλέκος Μιχαηλίδης εκ μέρους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και ο Αναπληρωτής  Διευθυντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Παπασταύρος εκ μέρους του Υπουργού Γεωργίας.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) κ. Σώτος Λοής τόνισε ότι μέσα στους στόχους της Ομοσπονδίας, δεν θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί η ευαισθησία μας για το περιβάλλον, ενώ αναφέρθηκε επίσης στην άψογη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες,  μεταξύ της Διεύθυνσης της Ομοσπονδίας και του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Υπ. Εσωτερικών σε μία προσπάθεια κατάληξης στο Προσχέδιο για τους κανονισμούς του 2008, που αφορούν τα Απόβλητα από Εκσκαφές Κατεδαφίσεις και Κατασκευές.

Υπουργός Οικονομικών και Υπουργός Εσωτερικών επανατόνισαν τη στήριξή τους προς τον εργοληπτικό κόσμο μετά και από τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης που έχουν εξαγγελθεί για την οικοδομική βιομηχανία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης ο οποίος ηγείται του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει οριστεί ως η Αρμόδια Αρχή για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών από τις εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις,   είπε μεταξύ άλλων, ότι η διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων είναι αναμφίβολα ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους είναι ένα πολύ σοβαρό και πολύπλοκο θέμα για το οποίο έχουν γίνει σημαντικά βήματα και οι διαδικασίες επίλυσής του προχωρούν μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρεί στην ετοιμασία προσφορών για δημιουργία Χώρων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων ανά επαρχία και τη δημιουργία Πράσινων Σημείων Παγκύπρια, ώστε να γίνεται απόθεση διαφόρων υλικών όπως οικιακές συσκευές, κλαδεύματα, άχρηστα έπιπλα, κ.λ.π σε χώρους ελεγχόμενους, μέσα από τους οποίους θα ξεκινά η ανακύκλωση.  

Με τον καθορισμό του μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανέφερε ο κ. Συλικιώτης, επιδιώκει, αλλά και βασίζεται στη στενή και εποικοδομητική συνεργασία τόσο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και του ιδιωτικού Τομέα και των  Οργανωμένων Συνόλων, όπως είναι η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., για να επιτύχει τους στόχους που έθεσε από κοινού με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και δεσμεύτηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την πλευρά του ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αλέκος Μιχαηλίδης εκ μέρους του Υπουργείου Συγκοινωνιών, εξέφρασε την στήριξή του στις προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε μία προσπάθεια εφαρμογής των πιο πάνω ο κ. Κώστας Παπασταύρος εκ μέρους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έστειλε το μήνυμα ότι με στόχο την πρόληψη, θα πρέπει να διατρίψουμε στο κοινό.

Τις εργασίες της Ημερίδας κήρυξε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Σώτος Λοής και ακολούθησαν παρουσιάσεις από επιστήμονες του εξωτερικού αλλά και Κύπριους αξιωματούχους ως ακολούθως:

- «Ευρωπαϊκές Πρακτικές και Εμπειρία» από τον κ. Max de Vries από εκπρόσωπο του Federation International Recycling, (Κλαδικός Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις)

- «Η Αυστριακή εμπειρία από τη Μάλτα» από τον κ. Martin Car - Director of Baustoffrecycling Verband BRV (Αυστριακός Οργανισμός Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) 
- «Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. – Εθνικός Σχεδιασμός – Νομοθεσία» που παρουσίασε ο κ. Μιχάλης Πάντης – Αρχιεπιθεωρητής του Υπουργείου Εσωτερικών

- «Προοπτικές και Ευκαιρίες του κλάδου της Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις στην Κύπρο» από τον κ. Παναγιώτη Αλαβέρα - Μέλος του Federation International Recycling.

- «Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. και ο Κύπριος Εργολήπτης» από το Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ) κ. Νίκο Κελεπέσιη.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, διεξήχθη συζήτηση και απαντήθηκαν ερωτήσεις.

Κατά τη δεύτερη μέρα της Ημερίδας έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις μονάδες Ανακύκλωσης, τα μηχανήματα, τα κριτήρια επιλογής, εφαρμογές ανακυκλωμένων υλικών, παρουσίαση βίντεο με πρακτικές εφαρμογής κλπ. Παρουσιάστηκε η Κυπριακή Νομοθεσία  περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος (215(Ι)/2002) και ακολούθησε Πρακτική άσκηση με θέμα: Οικονομική οργάνωση ενός εργοταξίου υπό το πρίσμα των κανόνων της χωριστής διαλογής στην πηγή ανακύκλωσης, ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.


 

Hμερίδα: "Βελτίωση Συνθηκών Εργασίας στις Κατασκευές"

 

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Τ.Ε.Ε.) και το Συνεταιρισμό ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ – HVBG – ΒG ΒΑU διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο: "Βελτίωση Συνθηκών Εργασίας στις Κατασκευές" στα γραφεία της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. την Πέμπτη 15 Μαΐου 2008.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση όλων των Εργοληπτικών επιχειρήσεων για τη δυνατότητα που τους παρέχεται να εκπαιδεύσουν, μέσω ΔΩΡΕΑΝ προγραμμάτων, επιλεγμένα στελέχη τους σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας.

Τα στελέχη που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα, μετά το πέρας της εν λόγω εκπαίδευσης, θα δύνανται να αποκτήσουν τα προσόντα που απαιτεί η σχετική Νομοθεσία για τους:

1. Λειτουργούς Ασφαλείας.
2. Συντονιστές κατασκευαστικών έργων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
3. Αρμόδια πρόσωπα για την εκπόνηση Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας.
4. Επαγγελματίες Σύμβουλους σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
5. Διευθυντικά στελέχη, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό των επιχειρήσεων οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και αποτελούν τις εσωτερικές υπηρεσίες πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων των οργανισμών / επιχειρήσεων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μέσω της Μεταβατικής Διευκόλυνσης 2005 για την Κύπρο. Επίσης τα προγράμματα επιχορηγούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ).

Ομιλητές της ημερίδας ήταν: η κα. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα – Κακούτα, Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας του Τ.Ε.Ε., ο κ. Αντώνης Παπαδάκης της ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ και ο κ. Νίκος Κελεπέσιης, Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.).

Δείτε την παρουσίαση της Ημερίδας σε Powerpoint μορφή. DOWNLOAD 128


 

Ημερίδα: "Ασφάλεια και Υγεία κατά το χειρισμό Αμιαντούχων Υλικών" 

 

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Τ.Ε.Ε.) και το Eπιστημονικό Tεχνικό Eπιμελητήριο Kύπρου (ΕΤΕΚ) διοργάνωσε Ημερίδα με τίτλο: "Ασφάλεια και Υγεία κατά το χειρισμό Αμιαντούχων Υλικών" στις 24 Ιουνίου 2006.

Η Ημερίδα οργανώθηκε στο πλαίσιο της Εκστρατείας που διοργάνωσε η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2006, για τον Αμίαντο.