Στο πλαίσιο του ΙΠΕ

 

* Ερευνητικό Έργο - ΝΕΠΡΟ/0506/10 DOWNLOAD 128  


* Παρουσίαση Έργου 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο, το οποίο έτυχε έγκρισης και χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας το Δεκέμβριο του 2006, ασχολήθηκε με τη μελέτη της αποσάθρωσης των αδρανών με στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του παραγόμενου σκυροδέματος.

Ανάδοχος φορέας ήταν η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) με συνεργάτες για το ερευνητικό έργο το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος), το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, τα Λατομεία Μοσφιλωτής, η Σκυροθραυστική Εταιρεία ΚΑΟΣ και ο μελετητής κ. Κόκος Κωνσταντίνου. Το συντονισμό του έργου ανέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας κ. Νίκος Κελεπέσιης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξήχθει αριθμός δοκιμών χαρακτηρισμού αδρανών ασβεστολιθικής και διαβασικής προέλευσης από διάφορα λατομεία της Κύπρου. Προκειμένου δε να επιτευχθεί μια σωστή και ολοκληρωμένη έρευνα, οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν τόσο στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και στα εργαστήρια των Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Από την εν λόγω μελέτη, εξήχθησαν κάποια συμπεράσματα που καταδεικνύουν ότι έγινε μεν η αρχή, αλλά χρειάζεται να γίνουν πολλά στον τομέα της έρευνας για τη διασφάλιση της ποιότητας του σκυροδέματος.

Η ποιότητα των κατασκευών και η αντοχή τους στο χρόνο είναι πρωταρχικής σημασίας για την οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα των αδρανών υλικών.

Από τη δεκαετία του 1970 η Κύπρος εφάρμοσε τα κυπριακά πρότυπα (CYS) ελέγχου της ποιότητας των υλικών αυτών, τα οποία ήταν βασισμένα κυρίως στα βρετανικά πρότυπα (BS). Μετά την τουρκική εισβολή και την απώλεια των λατομείων ανακρυσταλλωμένου ασβεστόλιθου στην οροσειρά της Κερύνειας, νέα λατομεία δημιουργήθηκαν στα πυριγενή διαβασικά πετρώματα της οροσειράς του Πενταδακτύλου (10 λατομεία), στους υφαλογενής ασβεστόλιθους (8 λατομεία), και σε ασβεστιτικό ψαμμίτη (3 λατομεία) στην περιφέρεια του Τροόδους. Ο έλεγχος του συντελεστή αποσάθρωσης στο κυπριακό πρότυπο (CYS) γινόταν με θειικό νάτριο με βάση το πρότυπο ASTM C-88. Μετά το Μάιο του 2004 και την εισαγωγή των ευρωπαϊκών προτύπων CYS EN 12620, CYS EN 13043, CYS EN 13139 και CYS EN 13242, ο έλεγχος του συντελεστή αποσάθρωσης, βάση του προτύπου ΕΝ1367-2, γίνεται με θειικό μαγνήσιο, με αποτελέσμα η ποιότητα των αδρανών να παρουσιάζει τώρα μια τελείως διαφορετική εικόνα. Υλικά που κρίνονταν με το ASTM C-88 εξαιρετικής ποιότητας, με τη νέα μεθοδολογία του ΕΝ1367-2 δεν ικανοποιούν τις πρόνοιες των ευρωπαϊκών προτύπων CYS EN 12620, CYS EN 13043, CYS EN 13139 και CYS EN 13242.

Μέσα από τις μέχρι σήμερα δοκιμές, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΝΕΠΡΟ/0506/10  διαπιστώθηκε ότι:

1. Η μελέτη της αποσάθρωσης των χονδρόκοκκων αδρανών με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1367-2   είναι κατάλληλη και πρέπει να συνεχιστεί.

2. Υπάρχει ερωτηματικό για την καταλληλότητα της μελέτης της αποσάθρωσης των λεπτόκοκκων με το ΕΝ 1367-2 , όμως δεν πρέπει να γίνει κατάργηση της χωρίς αντικατάσταση από κάποια άλλη μέθοδο. Πιθανή υιοθέτηση του prΕΝ 1367-2 με σταθμικό μέσο όρο πρέπει να μελετηθεί, όπως και τα όρια που θα επιλεγούν.

3. Υπάρχει συσχέτιση της αποσάθρωσης των αδρανών και της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Τα προβλήματα της αποσάθρωσης μπορεί να μην εμφανιστούν στις μετρήσεις της αντοχής του σκυροδέματος.