Οι κύριες δραστηριότητες της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου όπως καταγράφονται στο Καταστατικό της είναι οι εξής:

   
• Η καθοδήγηση των Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

• Η διασφάλιση, προστασία και προώθηση των συμφερόντων και επιδιώξεων όλων των επαγγελματιών Εργολάβων Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, που είναι Μέλη των Συνδέσμων Εργολάβων με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο ή δραστηριότητα και ειδικότερα με την εξασφάλιση της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των Εργοληπτών / Εργοδοτών για την αντιμετώπιση αμοιβαίων  προβλημάτων, είτε μεταξύ των ιδίων ή έναντι τρίτων και να μελετά οποιοδήποτε ζήτημα που επηρεάζει την Οικοδομική Βιομηχανία γενικά.

• Η συνεργασία με άλλα επαγγελματικά σώματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, για προώθηση και προστασία των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των Μελών.

• Η συλλογή είτε από τα Μέλη του ή από άλλες πηγές στατιστικών στοιχείων ή άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των Μελών των Συνδέσμων ή που κρίνονται απαραίτητες ή υποβοηθητικές για τις επιδιώξεις των σκοπών της Ομοσπονδίας.

• Η παρακολούθηση της τοπικής και διεθνούς κατάστασης, των εξελίξεων και δραστηριοτήτων στον Κυβερνητικό, Νομοθετικό ή οποιονδήποτε άλλο τομέα που σχετίζεται με τους σκοπούς και επιδιώξεις της Ομοσπονδίας και η προώθηση ή αντίκρουση Κυβερνητικών Νομοσχεδίων και η κατατόπιση των Μελών της για όλα τα πιο πάνω.

• Η εκτύπωση και δημοσίευση εφημερίδων, περιοδικού ή φυλλαδίων, τα οποία η Ομοσπονδία πιστεύει, ότι είναι επιθυμητά για την προώθηση των σκοπών της.

• Η διαπραγμάτευση και συνομολόγηση Συλλογικών Συμβάσεων.

• Η συγγραφή και αναθεώρηση Συμβολαίου Εργολαβίας.

• Η έγκριση αποφάσεων δι΄ανταπεργίαν (LOCK OUT) ή άλλων μέτρων που λαμβάνονται από τους Συνδέσμους - μέλη.

• Η έκδοση δείκτη ημερομισθίων.