Σύντομο Ιστορικό

 

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) ιδρύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου του 1995 και ενεγράφη ως Συντεχνία στο μητρώο του Εφόρου Συντεχνιών στις 20 Απριλίου του επόμενου έτους.

 

synedrio

 

Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε από το Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (που εκπροσωπεί τους εργολήπτες της επαρχίας Λευκωσίας), το Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού, το Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου, το Σύνδεσμο Εργοληπτών Πάφου και το Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας.

 

Μεταξύ των κύριων σκοπών της Ομοσπονδίας, σύμφωνα και με το καταστατικό της, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:

• Καθοδήγηση των Συνδέσμων μελών της.

• Διασφάλιση, προστασία και προώθηση των συμφερόντων και επιδιώξεων των μελών των Συνδέσμων και η αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.

• Συνεργασία με άλλα επαγγελματικά σώματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό για την επίτευξη των σκοπών της.

• Παρακολούθηση των εξελίξεων στον κυβερνητικό και νομοθετικό τομέα και η ανάλογη στάση σε αποφάσεις ή και νομοσχέδια.

• Διαπραγμάτευση και συνομολόγηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

• Συγγραφή και αναθεώρηση του Συμβολαίου Εργολαβίας.

 

Η  Ο.Σ.Ε.Ο.Κ όλα αυτά τα χρόνια της ύπαρξής της κατάφερε να βελτιώνει συνεχώς και να αναβαθμίζει το επάγγελμα του εργολήπτη σε ένα τομέα από τους πιο σημαντικούς στην οικονομία του κράτους μας.

 

Ο τομέας των κατασκευών πέρασε από διάφορα στάδια. Η ένταξη της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη έχει συντείνει, σε μεγάλο βαθμό, στη δημιουργία  ενός εντελώς νέου περιβάλλοντος στον κατασκευαστικό τομέα με μεγαλύτερες απαιτήσεις τόσο ανταγωνιστικές όσο και οργανωτικές αλλά και καθαρά εργασιακές.

 

Η απαιτούμενη ποιότητα του τελικού προϊόντος ολοένα και αυξάνεται είτε λόγω της μεγαλύτερης ενημέρωσης και εκπαίδευσης του καταναλωτή είτε λόγω της νομοθεσίας.

 

Οι έλεγχοι τήρησης των κανόνων, των συλλογικών συμβάσεων και των νομοθεσιών αυξάνονται  κι αυτοί και σε συνδυασμό με τις συχνές οδηγίες, από την ΕΕ, που πρέπει να ακολουθεί το κράτος και κατά συνέπεια ο τομέας δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στους εργολήπτες οι οποίοι είτε πρέπει να ακολουθήσουν είτε να παραμείνουν πίσω και να κινδυνεύουν να αποχωρήσουν από το επάγγελμα.

 

Η  Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. με μεθοδικότητα και σωστό προγραμματισμό εργάζεται για τη στήριξη των Συνδέσμων και των μελών τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και των προκλήσεων των καιρών.